Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

1. Huisregels

Om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen heeft Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil (NRP) een aantal huisregels opgesteld:

Algemene Regels

 1. Iedereen die aanwezig is wordt geacht zich fatsoenlijk te gedragen. NRP behoudt zich het recht om personen die geen fatsoenlijk en/of aanstootgevend gedrag (ver)tonen de toegang te ontzeggen.
 2. Bij nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.
 3. Verandering van verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.
 4. Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als digitaal aan ons doorgeven per mail naar info@smc-rdam.nl.
 5. Van maandag tot en met vrijdag is parkeren tussen 9.00 en 18.00 uur alleen mogelijk tegen betaling.

Regels voor gebruik oefenzaal

 1. Schone (sport)schoenen en gepaste kleding als u gebruikt maakt van de zaal.
 2. Indien u op een trainingskaart traint, dient u deze voordat u zich verkleedt bij het secretariaat te laten aftekenen.
 3. Het is alleen toegestaan de oefenzaal te betreden als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt of wanneer u aansluitend een afspraak met uw therapeut heeft.
 4. In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.
 5. Als er mankementen aan apparatuur / materialen zijn, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan het secretariaat of aanwezige medewerker in de zaal te melden.
 6. Het opzichtig gebruik van mobiele telefoons wordt door uw mederevalidanten als zeer storend ervaren.
 7. Als u losse dumbells, schijfgewichten, matjes, ballen, klokjes, bankjes gebruikt, deze graag terugbrengen naar de plaats van herkomst.
 8. Na gebruik van de cardio-apparatuur graag een doekje over vies geworden delen (zadels, handgrepen).
 9. Niet over losliggende matjes lopen.
 10. Meegereisde bezoekers (partner, kinderen, vriendjes en vriendinnetjes van kinderen) worden verzocht te wachten in de wachtruimte
 11. Kluisjes zijn voor gebruik TIJDENS uw verblijf bij NRP, graag uw kluisje leeg maar mèt sleutel achterlaten.

2. Openingstijden

NRP streeft naar een zo breed mogelijk aanbod in openingstijden. Op dit moment zijn dat het volgende:

Maandag 07:30 – 20:00 uur
Dinsdag 07:30 – 20:00 uur
Woensdag 07:30 – 20:00 uur
Donderdag 08:00 – 20:00 uur
Vrijdag 08:00 – 17:00 uur
Zaterdag 08:00 – 12:00 uur
Zondag gesloten

3. Fysiotherapie of manueel therapie

3.1 Binnen het Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil zijn (sport)fysiotherapeuten en manueel therapeuten werkzaam. Voor een fysiotherapeutische behandeling wordt een ander tarief in rekening gebracht dan manueel therapie (zie artikel 7: Tarieven).

3.2 Om dit transparant te maken zal voor het starten van het behandeltraject met u overlegd worden of er manueel therapie gedeclareerd gaat worden. Indien dit niet gebeurt of gebeurd is, willen wij u vragen ons hierop te wijzen om iedere eventuele onduidelijkheid weg te nemen.

4. Klachtenregeling

4.1 Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. 4.2 U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen, vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.

5. Privacyregelement

5.1  Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil, gevestigd aan Spartapark-Noord 1, 3027VW Rotterdam, te bereiken via 010 4622010, info@smc-rdam.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

5.2 G.J. van Hattem is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil. Hij is te bereiken via gert-jan@smc-rdam.nl

5.3 Soorten persoonsgegevens die wij verwerken

Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

5.4 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Burgerservicenummer (BSN)

5.5 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de wet op de identificatieplicht.

5.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke verplichtingen voor de bewaartermijnen.

5.7 Delen van persoonsgegevens met derden

Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per telefoon 010 4622010 of via gert-jan@smc-rdam.nl

5.9.1 Cookies en WIFI

Wij maken uitsluitend gebruik van analytische cookies. Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. De informatie die dit oplevert wordt weer gebruikt om de werking van de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

5.9.2 Daarnaast bieden wij aan de bezoekers van Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil de mogelijkheid om gebruik te maken van ons WIFI netwerk. Om u toegang te kunnen verlenen, wordt de naam van het device waarmee u inlogt, het IP adres en het MAC adres geregistreerd. Er wordt op de wifi (en ook vaste) netwerken echter niets opgeslagen. Zodra u het netwerk verlaat, zullen daarmee ook de genoemde gegevens verdwijnen.

5.10.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

5.10.2 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar gert-jan@smc-rdam.nl.

5.10.3 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 5.9.3 We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

5.10.4 Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


6. Betalingsvoorwaarden

6.1.1 Indien u aanvullend verzekerd bent: gaat de declaratie fysiotherapie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. U dient zich er van op de hoogte te stellen hoeveel behandelingen fysio- of manuele therapie door uw zorgverzekeraar vergoed worden. U voorkomt hiermee dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. Indien u een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat u niet voldoende verzekerd bent, of meer behandelingen heeft gehad dan door uw aanvullende verzekering vergoed worden, krijgt u alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.

6.1.2 Wanneer u niet aanvullende verzekerd bent: dient u direct na de behandeling af te rekenen bij de balie. Dit kan per pin of contant.

6.2 Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Wij reserveren tijd voor u die niet meer op te vullen is.

6.3 De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. Zodra u in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Daarnaast is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle hiermee gepaard gaande kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.

7. Tarieven

Zitting Fysiotherapie € 38,00
Zitting Manuele Therapie € 52,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult) € 75,00
Screening € 21,00
Intake en onderzoek na screening € 31,00
Intake en onderzoek en screening fysiotherapie € 52,00
Intake en onderzoek en screening manuele therapie € 59,00
Rapportage € 102,96
Kinesiotaping € 25,00
Enkel tapen € 22,50

Niet nagekomen afspraak korter dan 24 uur tevoren afgebeld   € 38,00

Indien de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen er afwijkende tarieven gehanteerd worden (conform de afspraken in het contract).